• Pozwolenie na użytkowanie 2 kwietnia 2020

  Od 17 czerwca 2019 r. możemy poruszać się ponad 13 km fragmentem drogi ekspresowej S17 od  węzła „Sielce” do węzła „Skrudki”, przebiegającym równolegle do istniejącego odcinka drogi krajowej nr 17 po jego południowo-zachodniej stronie. Nawierzchnia na przedmiotowym odcinku został wykonana w technologii betonowej, za wyjątkiem nawierzchni na obiektach mostowych, gdzie wykonano nawierzchnię bitumiczną.
  W ramach budowy tego odcinka powstał węzeł „Żyrzyn” typu trąbka obsługujący wszystkie relacje, a mianowicie drogę wojewódzką Nr 824 (relacji Żyrzyn – Puławy) z drogą ekspresową S17.
  Na całej długości przedmiotowego odcina powstały 42 obiekty inżynierskie. Między innymi 3 wiadukty i jeden most w ciągu Trasy Głównej, nad drogą ekspresową powstało 6 wiaduktów w tym 3 przejścia górne dla dużych zwierząt. Kolejne obiekty inżynierskie oraz przepusty dla celów ekologicznych i odwodnienia dróg zostały zlokalizowane w ramach przebudowy drogi krajowej 17 i dróg sąsiadujących.
  W ramach realizacji drogi ekspresowej, w trakcie przebudowy dróg sąsiadujących powstały nowe chodniki, przejścia dla pieszych oraz zatoki autobusowe. W sąsiedztwie drogi ekspresowej zadbano także o zieleń poprzez liczne nasadzenia drzew i innej roślinności, jak również obsiano trawą skarpy i pas rozdziału.
  W celu ochrony przed hałasem, w miejscach dla których prognozowano przekroczenia standardów środowiska w zakresie dopuszczalnego hałasu zostały wykonane ekrany akustyczne. Ponadto dokonano korekty przebiegu drogi krajowej nr 17, pięciu dróg powiatowych, a także wykonano 12 dróg dojazdowych. Dodatkowo wykonane zostały drogi serwisowe służące do obsługi technicznej S17.
  W ramach inwestycji wykonano sieć kanalizacji deszczowej, melioracji, wybudowano 3 zbiorniki retencyjne, dokonano przebudowy gazociągu wysokiego i średniego ciśnienia, przebudowy wodociągu. Wykonano magistralę światłowodową, kanał technologiczny, zasilanie systemu zarządzania ruchem, a także usunięto kolizje teletechniczne i energetyczne, a także wykonano oświetlenie drogowe.

 • Wprowadzenie czasowej organizacji ruchu 27 lipca 2018

  Z uwagi na potrzebę wykonania przepustów z ciągu drogi DK17 została wprowadzona czasowa organizacja ruchu. Zamknięto odcinek starej DK17 od ronda w Żyrzynie na długości ok 1 km. Czasowa organizacja prowadzi kierowców przez drogę wojewódzką DW824 w kierunku Puław, następnie przez nowobudowany węzeł oraz odcinkiem nowej nawierzchni betonowej S17 w kierunku Lublina. Wprowadzona została 24 lipca i potrwa do momentu wykonania wszystkich prac zaplanowanych przez Wykonawcę na zamkniętym odcinku DK17. Zakończenie prac na tym odcinku przewidziano na październik 2018 roku.

 • Dofinansowanie projektu 20 listopada 2017

  W dniu 16.11.2017 r. została podpisana umowa o dofinansowanie dla projektu „Budowa drogi ekspresowej S17 Garwolin – Kurów” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2017-2020.

  S17 z dofinansowaniem w ramach POIiS 2014-2020

 • Wprowadzenie czasowej organizacji ruchu 5 lipca 2017

  Z uwagi na prowadzone prace związane z budową w ciągu drogi D17 dolnego przejścia dla zwierząt (WED-4a), od 30 czerwca 2017 roku wprowadzona zostanie czasowa organizacja ruchu, na odcinku od km 97+379 oraz w km 97+930.

 • Zmiana organizacji ruchu 27 lutego 2017

  Od 15 lutego 2017 roku wykonywana jest wycinka drzew przy istniejącej DK17. W związku z tym wprowadzono zmianę organizacji ruchu w pasie drogowym pomiędzy miejscowościami Skrudki i Żyrzyn (od km 94+200 do km 100+90). Ze względów bezpieczeństwa w trakcie ścinania drzew od strony jezdni w kierunku pobocza, będzie wstrzymywany ruchu pojazdów oraz pieszych przez uprawnionych sygnalistów.

 • Uzyskanie prawa dostępu do placu budowy 11 stycznia 2017

  W dniu 11 stycznia 2017 roku przekazano prawa dostępu do placu budowy wykonawcy na odcinku: węzeł „Skrudki” (bez węzła) – węzeł „Sielce” obecnie „Kurów Zachód” (bez węzła).

 • Może ruszać budowa drogi ekspresowej S17 pomiędzy węzłami Skrudki i Kurów Zachód 20 grudnia 2016

  Wojewoda lubelski wydał zezwolenie na realizację inwestycji drogowej, czyli pozwolenie na budowę drogi ekspresowej S17 na odcinku od węzła Skrudki do istniejącego już węzła Kurów Zachód (długość 13,2 km). Tym samym decyzja ZRID umożliwia przejęcie nieruchomości pod budowaną drogę i rozpoczęcie procedury odszkodowawczej, a wykonawca będzie mógł rozpocząć prace. Decyzja zostanie przekazana do publicznej wiadomości w formie obwieszczenia w Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim oraz w Urzędach Gmin przez które przebiega droga. Właściciele i użytkownicy wieczyści nieruchomości otrzymają zawiadomienia o wydaniu takiej decyzji na adres wskazany w ewidencji gruntów i budynków. Po 14 dniach od publicznego ogłoszenia informacji o wydaniu decyzji można będzie się od niej odwołać – tylko przez kolejnych 14 dni. Decyzja ZRID wskazuje nie tylko teren, na którym będą zrealizowane roboty związane z budową drogi ekspresowej. Stwierdza również przejęcie z mocy prawa na rzecz Skarbu Państwa nieruchomości przeznaczonych na pas drogowy oraz zatwierdza podział nieruchomości pod ten pas. Decyzja obejmuje swoim zakresem nie tylko teren pod samą drogę, ale również skrzyżowania, rowy drogowe, skarpy, drogi gospodarcze, zbiorniki retencyjne czy też tzw. czasowe zajęcia pod przebudowę kolidujących instalacji. Uzyskanie decyzji ZRID umożliwia rozpoczęcie procesu szacowania wartości nieruchomości przejętych pod budowę drogi i wypłaty odszkodowań od dnia w którym decyzja stanie się ostateczna. Przypomnijmy, że wysokość odszkodowania ustala wojewoda w postępowaniu administracyjnym, które kończy się wydaniem decyzji o ustaleniu odszkodowania. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad będzie wypłacać należne kwoty. Przypomnijmy, że toczą się jeszcze cztery postępowania o wydanie ZRID. W Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim dla odcinka od granicy województw do węzła Skrudki, a w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim dla dwóch odcinków realizacyjnych od końca obwodnicy Garwolina do granicy województw oraz od końca obwodnicy Kołbieli do obwodnicy Garwolina.

 • Złożono wniosek o wydanie ZRID 22 sierpnia 2016

  Do Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie trafił wniosek o wydanie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej (ZRID), czyli pozwolenia na budowę drogi ekspresowej S17 pomiędzy węzłami „Skrudki” i „Kurów Zachód” o długości ok. 13,7 km. Wydanie decyzji przez wojewodę lubelskiego umożliwi przejęcie nieruchomości pod budowaną drogę i rozpoczęcie procedury odszkodowawczej, a wykonawca będzie mógł rozpocząć prace. Decyzja zostanie przekazana do publicznej wiadomości w formie obwieszczenia w Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim oraz w urzędach gmin przez które przebiega droga. Właściciele i użytkownicy wieczyści nieruchomości otrzymają zawiadomienia o wydaniu takiej decyzji na adres wskazany w ewidencji gruntów i budynków. Po 14 dniach od publicznego ogłoszenia informacji o wydaniu decyzji można będzie się od niej odwołać – tylko przez kolejnych 14 dni. Decyzja ZRID wskaże nie tylko teren, na którym będą zrealizowane roboty związane z budową drogi ekspresowej. Stwierdzi ona również przejęcie z mocy prawa na rzecz Skarbu Państwa nieruchomości przeznaczonych na pas drogowy oraz zatwierdzi podział nieruchomości pod ten pas. Decyzja obejmie swoim zakresem nie tylko teren pod samą drogę, ale również skrzyżowania, rowy drogowe, skarpy, drogi gospodarcze, zbiorniki retencyjne czy też tzw. czasowe zajęcia pod przebudowę kolidujących instalacji. Wydanie decyzji ZRID umożliwi też rozpoczęcie procesu szacowania wartości nieruchomości przejętych pod budowę drogi, a później wypłatę odszkodowań. Przypomnijmy, że wysokość odszkodowania ustala wojewoda w postępowaniu administracyjnym, które kończy się wydaniem decyzji o ustaleniu odszkodowania. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad będzie wypłacać należne kwoty.

 • Postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia 21 marca 2016

  Dnia 9 marca 2016 roku Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Lublinie poinformował o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia: „Rozbudowa drogi ekspresowej S17 Garwolin-Kurów na odcinku granica województwa mazowieckiego i lubelskiego – węzeł „Sielce” obecnie „Kurów Zachód” (bez węzła). Część 2: odcinek węzeł „Skrudki” (bez węzła) – węzeł „Sielce” obecnie „Kurów Zachód” (bez węzła)”. Z treścią wniosku można zapoznać się w siedzibie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Lublinie, ul. Bazylianówka 46, I piętro, pok. nr 8 w godzinach pracy Urzędu.

 • Pierwsza Rada Budowy 30 listopada 2015

  Dnia 25 listopada 2015 roku odbyła się pierwsza Rada Budowy, w której uczestniczyli: przedstawiciele z ramienia GDDKiA, Pełnomocnik Wykonawcy wraz z kluczowymi projektantami oraz zespół zajmujący się nadzorem. W trakcie spotkania omawiano m.in. postęp prac projektowych Wykonawcy.

 • Pierwsza narada techniczna 2 listopada 2015

  Dnia 28 października 2015 roku odbyła się pierwsza narada techniczna, w której uczestniczyli: Kierownik Projektu z ramienia GDDKiA, Pełnomocnik Wykonawcy wraz z kluczowymi projektantami oraz zespół zajmujący się nadzorem. W trakcie spotkania omawiano przygotowanie do prac projektowych.

 • Pierwsze spotkanie koordynacyjne 26 października 2015

  Dnia 22 października 2015 roku odbyło się Pierwsze spotkanie koordynacyjne, w którym uczestniczyli: Zamawiający, Nadzór i Wykonawca w celu omówienia spraw organizacyjnych.

 • Podpisanie umowy z wykonawcą 19 października 2015

  W dniu 19.10.2015 została podpisana Umowa z Wykonawcą MOTA-ENGIL S.A.