• 5 lipca 2017Wprowadzenie czasowej organizacji ruchu

  Z uwagi na prowadzone prace związane z budową w ciągu drogi D17 dolnego przejścia dla zwierząt (WED-4a), od 30 czerwca 2017 roku wprowadzona zostanie czasowa organizacja ruchu, na odcinku od km 97+379 oraz w km 97+930.

 • 27 lutego 2017Zmiana organizacji ruchu

  Od 15 lutego 2017 roku wykonywana jest wycinka drzew przy istniejącej DK17. W związku z tym wprowadzono zmianę organizacji ruchu w pasie drogowym pomiędzy miejscowościami Skrudki i Żyrzyn (od km 94+200 do km 100+90). Ze względów bezpieczeństwa w trakcie ścinania drzew od strony jezdni w kierunku pobocza, będzie wstrzymywany ruchu pojazdów oraz pieszych przez uprawnionych sygnalistów.

 • 11 stycznia 2017Uzyskanie prawa dostępu do placu budowy

  W dniu 11 stycznia 2017 roku przekazano prawa dostępu do placu budowy wykonawcy na odcinku: węzeł „Skrudki” (bez węzła) – węzeł „Sielce” obecnie „Kurów Zachód” (bez węzła).

 • 20 grudnia 2016Może ruszać budowa drogi ekspresowej S17 pomiędzy węzłami Skrudki i Kurów Zachód

  Wojewoda lubelski wydał zezwolenie na realizację inwestycji drogowej, czyli pozwolenie na budowę drogi ekspresowej S17 na odcinku od węzła Skrudki do istniejącego już węzła Kurów Zachód (długość 13,2 km). Tym samym decyzja ZRID umożliwia przejęcie nieruchomości pod budowaną drogę i rozpoczęcie procedury odszkodowawczej, a wykonawca będzie mógł rozpocząć prace. Decyzja zostanie przekazana do publicznej wiadomości w formie obwieszczenia w Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim oraz w Urzędach Gmin przez które przebiega droga. Właściciele i użytkownicy wieczyści nieruchomości otrzymają zawiadomienia o wydaniu takiej decyzji na adres wskazany w ewidencji gruntów i budynków. Po 14 dniach od publicznego ogłoszenia informacji o wydaniu decyzji można będzie się od niej odwołać – tylko przez kolejnych 14 dni. Decyzja ZRID wskazuje nie tylko teren, na którym będą zrealizowane roboty związane z budową drogi ekspresowej. Stwierdza również przejęcie z mocy prawa na rzecz Skarbu Państwa nieruchomości przeznaczonych na pas drogowy oraz zatwierdza podział nieruchomości pod ten pas. Decyzja obejmuje swoim zakresem nie tylko teren pod samą drogę, ale również skrzyżowania, rowy drogowe, skarpy, drogi gospodarcze, zbiorniki retencyjne czy też tzw. czasowe zajęcia pod przebudowę kolidujących instalacji. Uzyskanie decyzji ZRID umożliwia rozpoczęcie procesu szacowania wartości nieruchomości przejętych pod budowę drogi i wypłaty odszkodowań od dnia w którym decyzja stanie się ostateczna. Przypomnijmy, że wysokość odszkodowania ustala wojewoda w postępowaniu administracyjnym, które kończy się wydaniem decyzji o ustaleniu odszkodowania. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad będzie wypłacać należne kwoty. Przypomnijmy, że toczą się jeszcze cztery postępowania o wydanie ZRID. W Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim dla odcinka od granicy województw do węzła Skrudki, a w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim dla dwóch odcinków realizacyjnych od końca obwodnicy Garwolina do granicy województw oraz od końca obwodnicy Kołbieli do obwodnicy Garwolina.

 • 22 sierpnia 2016Złożono wniosek o wydanie ZRID

  Do Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie trafił wniosek o wydanie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej (ZRID), czyli pozwolenia na budowę drogi ekspresowej S17 pomiędzy węzłami „Skrudki” i „Kurów Zachód” o długości ok. 13,7 km. Wydanie decyzji przez wojewodę lubelskiego umożliwi przejęcie nieruchomości pod budowaną drogę i rozpoczęcie procedury odszkodowawczej, a wykonawca będzie mógł rozpocząć prace. Decyzja zostanie przekazana do publicznej wiadomości w formie obwieszczenia w Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim oraz w urzędach gmin przez które przebiega droga. Właściciele i użytkownicy wieczyści nieruchomości otrzymają zawiadomienia o wydaniu takiej decyzji na adres wskazany w ewidencji gruntów i budynków. Po 14 dniach od publicznego ogłoszenia informacji o wydaniu decyzji można będzie się od niej odwołać – tylko przez kolejnych 14 dni. Decyzja ZRID wskaże nie tylko teren, na którym będą zrealizowane roboty związane z budową drogi ekspresowej. Stwierdzi ona również przejęcie z mocy prawa na rzecz Skarbu Państwa nieruchomości przeznaczonych na pas drogowy oraz zatwierdzi podział nieruchomości pod ten pas. Decyzja obejmie swoim zakresem nie tylko teren pod samą drogę, ale również skrzyżowania, rowy drogowe, skarpy, drogi gospodarcze, zbiorniki retencyjne czy też tzw. czasowe zajęcia pod przebudowę kolidujących instalacji. Wydanie decyzji ZRID umożliwi też rozpoczęcie procesu szacowania wartości nieruchomości przejętych pod budowę drogi, a później wypłatę odszkodowań. Przypomnijmy, że wysokość odszkodowania ustala wojewoda w postępowaniu administracyjnym, które kończy się wydaniem decyzji o ustaleniu odszkodowania. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad będzie wypłacać należne kwoty.

 • 21 marca 2016Postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia

  Dnia 9 marca 2016 roku Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Lublinie poinformował o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia: „Rozbudowa drogi ekspresowej S17 Garwolin-Kurów na odcinku granica województwa mazowieckiego i lubelskiego – węzeł „Sielce” obecnie „Kurów Zachód” (bez węzła). Część 2: odcinek węzeł „Skrudki” (bez węzła) – węzeł „Sielce” obecnie „Kurów Zachód” (bez węzła)”. Z treścią wniosku można zapoznać się w siedzibie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Lublinie, ul. Bazylianówka 46, I piętro, pok. nr 8 w godzinach pracy Urzędu.

 • 30 listopada 2015Pierwsza Rada Budowy

  Dnia 25 listopada 2015 roku odbyła się pierwsza Rada Budowy, w której uczestniczyli: przedstawiciele z ramienia GDDKiA, Pełnomocnik Wykonawcy wraz z kluczowymi projektantami oraz zespół zajmujący się nadzorem. W trakcie spotkania omawiano m.in. postęp prac projektowych Wykonawcy.

 • 2 listopada 2015Pierwsza narada techniczna

  Dnia 28 października 2015 roku odbyła się pierwsza narada techniczna, w której uczestniczyli: Kierownik Projektu z ramienia GDDKiA, Pełnomocnik Wykonawcy wraz z kluczowymi projektantami oraz zespół zajmujący się nadzorem. W trakcie spotkania omawiano przygotowanie do prac projektowych.

 • 26 października 2015Pierwsze spotkanie koordynacyjne

  Dnia 22 października 2015 roku odbyło się Pierwsze spotkanie koordynacyjne, w którym uczestniczyli: Zamawiający, Nadzór i Wykonawca w celu omówienia spraw organizacyjnych.

 • 19 października 2015Podpisanie umowy z wykonawcą

  W dniu 19.10.2015 została podpisana Umowa z Wykonawcą MOTA-ENGIL S.A.