Lipiec

 

Nazwa

Stopień zaawansowania w %

PW wykonawczego branży drogowej (projekt, obliczenia,
przedmiary, specyfikacje).

100%

PW branży mostowej i konstrukcyjno-budowlanej (projekt,
obliczenia, przedmiary, specyfikacje).

100%

PW sieci elektroenergetycznych – zasilanie (projekt,
obliczenia, przedmiary, specyfikacje).

100%

PW sieci elektroenergetycznych – usunięcie kolizji
(projekt, obliczenia, przedmiary, specyfikacje).

100%

PW sieci oświetleniowej (projekt, obliczenia, przedmiary,
specyfikacje).

100%

PW kanału technologicznego (projekt, obliczenia,
przedmiary, specyfikacje).

100%

PW usunięcia kolizji branży teletechnicznej (projekt,
obliczenia, przedmiary, specyfikacje) – w oczekiwaniu na
uzgodnienie PW przez Orange Polska.

100%

PW usunięcia kolizji branży sanitarnej (projekt,
obliczenia, przedmiary, specyfikacje)

100%

PW kanalizacji deszczowej (projekt, obliczenia, przedmiary,
specyfikacje).

100%

PW zbiorników (projekt, obliczenia, przedmiary,
specyfikacje).

100%

PW branży melioracyjnej (projekt, obliczenia, przedmiary,
specyfikacje).

100%

PSZR (projekt, obliczenia, przedmiary, specyfikacje).

100%

PW branży zieleni (projekt, obliczenia, przedmiary,
specyfikacje).

100%

PW rozbiórek (projekt, obliczenia, przedmiary,
specyfikacje).

100%

Projekt Tymczasowej Organizacji Ruchu.

100%

Roboty drogowe

Roboty przygotowawcze

100%

Roboty ziemne

100%

Podbudowy

100%

Roboty mostowe

Roboty przygotowawcze

100%

Fundamenty

100%

Podpory i konstrukcje oporowe

100%

Izolacje

100%

Roboty branżowe

Przebudowa gazociągu średniego ciśnienia

100%

Przebudowa gazociągu wysokiego ciśnienia

100%

Przebudowa napowietrznych linii elektroenergetycznych
niskiego napięcia

100%

Przebudowa kablowych linii elektroenergetycznych

100%

Wyburzenie obiektów budowlanych i inżynierskich

100%

Przebudowa podziemnych sieci wodociągowych

100%

Przebudowa kolizji teletechnicznych

100%

Budowa zbiorników retencyjnych

100%

Przebudowa urządzeń melioracji podstawowych

100%

Przebudowa urządzeń melioracji szczegółowych

100%

Kanalizacja deszczowa

100%

Budowa oświetlenia drogowego

100%

Ekrany akustyczne

100%

9 sierpnia 2019