Pozwolenie na użytkowanie

Od 17 czerwca 2019 r. możemy poruszać się ponad 13 km fragmentem drogi ekspresowej S17 od  węzła „Sielce” do węzła „Skrudki”, przebiegającym równolegle do istniejącego odcinka drogi krajowej nr 17 po jego południowo-zachodniej stronie. Nawierzchnia na przedmiotowym odcinku został wykonana w technologii betonowej, za wyjątkiem nawierzchni na obiektach mostowych, gdzie wykonano nawierzchnię bitumiczną.
W ramach budowy tego odcinka powstał węzeł „Żyrzyn” typu trąbka obsługujący wszystkie relacje, a mianowicie drogę wojewódzką Nr 824 (relacji Żyrzyn – Puławy) z drogą ekspresową S17.
Na całej długości przedmiotowego odcina powstały 42 obiekty inżynierskie. Między innymi 3 wiadukty i jeden most w ciągu Trasy Głównej, nad drogą ekspresową powstało 6 wiaduktów w tym 3 przejścia górne dla dużych zwierząt. Kolejne obiekty inżynierskie oraz przepusty dla celów ekologicznych i odwodnienia dróg zostały zlokalizowane w ramach przebudowy drogi krajowej 17 i dróg sąsiadujących.
W ramach realizacji drogi ekspresowej, w trakcie przebudowy dróg sąsiadujących powstały nowe chodniki, przejścia dla pieszych oraz zatoki autobusowe. W sąsiedztwie drogi ekspresowej zadbano także o zieleń poprzez liczne nasadzenia drzew i innej roślinności, jak również obsiano trawą skarpy i pas rozdziału.
W celu ochrony przed hałasem, w miejscach dla których prognozowano przekroczenia standardów środowiska w zakresie dopuszczalnego hałasu zostały wykonane ekrany akustyczne. Ponadto dokonano korekty przebiegu drogi krajowej nr 17, pięciu dróg powiatowych, a także wykonano 12 dróg dojazdowych. Dodatkowo wykonane zostały drogi serwisowe służące do obsługi technicznej S17.
W ramach inwestycji wykonano sieć kanalizacji deszczowej, melioracji, wybudowano 3 zbiorniki retencyjne, dokonano przebudowy gazociągu wysokiego i średniego ciśnienia, przebudowy wodociągu. Wykonano magistralę światłowodową, kanał technologiczny, zasilanie systemu zarządzania ruchem, a także usunięto kolizje teletechniczne i energetyczne, a także wykonano oświetlenie drogowe.

2 kwietnia 2020