/ NUMER PROJEKTU

POIS.03.01.00-00-0033/17

/ NAZWA KONTRAKTU

Zaprojektowanie i budowa drogi S17 na odcinku węzeł „Skrudki” (bez węzła)- węzeł „Sielce” obecnie „Kurów Zachód” (bez węzła)

Przedmiot kontraktu

Zaprojektowanie i budowa drogi ekspresowej S17 Garwolin – Kurów na odcinku granica województwa mazowieckiego i lubelskiego – węzeł „Sielce” obecnie „Kurów Zachód” (bez węzła), Część nr 2 : na odcinku „węzeł Skrudki” (bez węzła) – węzeł „Sielce” obecnie „Kurów Zachód” (bez węzła). Na odcinku od km roboczego 20+160,00 do km roboczego 33+324,30 (tj. długości ok. 13,17 km) wraz z obiektami inżynierskimi i towarzyszącą infrastrukturą, km 20+160 odpowiada km 93+884 istniejącej drogi krajowej 17, natomiast koniec odcinka wg kilometrażu roboczego – km ok. 33+324,30 odpowiada km ok. 106+500 istniejącej drogi krajowej 17.

Projekt będzie realizowany zgodnie z „Warunkami Kontraktu na urządzenia i budowę z projektowaniem dla urządzeń elektrycznych i mechanicznych oraz robót budowlanych i inżynieryjnych projektowanych przez Wykonawcę” (COSMOPOLI CONSULTANTS, wydanie angielsko – polskie 2000. Tłumaczenie pierwszego wydania FIDIC 1999. /FIDIC – 1999/, wydanie angielsko – polskie 2000 COSMOPOLI CONSULTANTS), oraz ze „Szczególnymi Warunkami Kontraktu (SWK)”.

Projekt jest przewidziany do współfinansowania przy udziale środków pochodzących z Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020 oraz ze środków zewnętrznych i krajowych będących w dyspozycji Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad.

Odcinek będzie przebiegał równolegle do istniejącej drogi krajowej Nr 17 po jej południowo – zachodniej stronie.

Przedmiotowy odcinek zlokalizowany jest na terenie województwa lubelskiego, powiatu Puławy, na terenach gmin : Żyrzyn, Końskowola, Kurów.

Parametry techniczne drogi ekspresowej:

Przekrój dwujezdniowy, tj. 2 x 2
Klasa techniczna S (droga
ekspresowa)
Prędkość projektowa Vp 100 km/h
Liczba pasów ruchu 2 x 2 x 3,5 m
(rozwiązanie etapowe)
Szerokość pasa ruchu 3,5 m
Szerokość pasa dzielącego 12,0 m (wraz z opaskami – rozwiązanie etapowe)
Szerokość
opaski
0,5 m (w ramach
pasa dzielącego)
Szerokość pasa awaryjnego 2,50 m
Szerokość pobocza gruntowego 0,75 m (lub większa jeśli zachodzi potrzeba lokalizacji,urządzeń BRD oraz ochrony środowiska)
Szerokość korony drogi dla odcinka po nowym przebiegu 32,5 m
Kategoria ruchu KR7
Obciążenie nawierzchni 115 kN/oś
Skrajnia pionowa 5,0 m
Pochylenie poprzeczne 2,5 %

Cel i spodziewane efekty inwestycji

Wspieranie rozwoju gospodarczego kraju i poprawa jakości życia obywateli poprzez stworzenie sprawnego, bezpiecznego i zrównoważonego systemu transportowego. Podstawowym jej zadaniem jest zapewnienie szybkiego i sprawnego połączenia komunikacyjnego w ruchu międzynarodowym i krajowym.

Realizacja drogi ekspresowej jest inwestycją o znaczeniu europejskim. Realizacja inwestycji została zaliczona do priorytetowych zadań rządowych. Jednocześnie, konieczność jej budowy wynika z potrzeby stworzenia tranzytowego układu dróg na terytorium kraju.

Korzyści bezpośrednie wynikające z funkcjonowania drogi ekspresowej:

– przejęcie części ruchu z istniejących dróg krajowych i wojewódzkich,

– odsunięcie ruchu ciężkiego od obszarów mieszkaniowych,

– zapewnienie odpowiednich parametrów nośności nawierzchni, spełniających kryteria dopuszczenia dla przejazdu pojazdów ciężkich o nacisku na oś 115 kN,

– zmniejszenie uciążliwości oddziaływań na środowisko powodowanych przez ruch w zakresie hałasu, zanieczyszczenia powietrza, wód powierzchniowych i innych,

– zapewnienie właściwego poziomu bezpieczeństwa wszystkim użytkownikom projektowanej drogi,

– poprawa warunków ruchu (przepustowości, strat czasu),

– zapewnienie komfortowego i szybkiego przejazdu wszystkim użytkownikom projektowanej drogi.

Podstawowe informacje

Odcinek objęty przedmiotem zamówienia będzie przebiegał równolegle do istniejącego odcinka drogi krajowej nr 17 po jego południowo-zachodniej stronie.

Docelowo droga ekspresowa S17 Warszawa – Hrebenne (granica z Ukrainą) w ciągu trasy europejskiej E372 połączy aglomerację warszawską z Lubelszczyzną i poprowadzi ruch dalej w kierunku Lwowa. Pomiędzy Kurowem a Piaskami będzie przebiegała na wspólnym odcinku z drogą ekspresową S12, tworząc główną oś transportową w województwie lubelskim. Na początkowym odcinku (od S8 do A2) droga ma stanowić wschodnią obwodnicę Warszawy, część ekspresowej obwodnicy Warszawy.

Przedmiotowy odcinek zlokalizowany jest na terenie województwa lubelskiego, powiatu Puławy, na terenach gmin: Żyrzyn, Końskowola, Kurów.

Wartość kontraktu: 270 821 054,36 (brutto)

Prace projektowe: 19.10.2015-18.02.2017

Prace na budowie: 19.02.2017 – 15.04.2019

( Do czasu realizacji nie wlicza się okresów zimowych tj., od 15 grudnia do 15 marca )